International Academic conference. Rituals of power. The ceremonies of courts and states from the Late Medieval period to the Modern era. The Royal Castle in Warsaw, Poland. 6–8 october

Shishkin, V. V. Mezhdunarodnaya akademicheskaya konferentsiya «Ritualy vlasti. Gosudarstvennye i pridvornye tseremonii v pozdnesrednevekoviy period i v Novoye vremya». Varshava, 6–8 oktyabrya 2016 г. [Chronica: International Academic conference. Rituals of power. The ceremonies of Courts and States from the Late Medieval period to the Modern era. The Royal Castle in Warsaw, Poland. 6–8 october 2016], in: Proslogion: Studies in Medieval and Early Modern Social History and Culture, 2017. Vol. 3 (1). P. 293298.

INITIALS SURNAMEVladimir Vladimirovich Shishkin, doctor of History, assistant professor, Institute of History, St. Petersburg State University (199034, Rossiya, SanktPeterburg, Mendeleevskaya linia, 5)

Language: Russian

URL: http://proslogion.ru/31-shishkint/

Creative Commons License